yourstuckinthepast:

mfv ni`v cxvcm fg nb.

yourstuckinthepast:

mfv ni`v cxvcm fg nb.

(via vilehumanity)